Què vol dir ser soci de La Tercera Via?

LA TERCERA VIA: DIÀLEG I ACORD és una associació que neix de la necessitat de trobar una sortida a la situació de bloqueig en la relació institucional i política de Catalunya amb el conjunt d’Espanya.

LA TERCERA VIA: DIÀLEG I ACORD és una associació privada, plural, apartidista i sense ànim de lucre.

Fer-se soci de l’associació implica acceptar els seus estatuts i satisfer les seves quotes, que en qualsevol cas seran simbòliques.

 

Fes-te soci

Autoritzo que es publiquin el meu nom, cognoms i municipi al llistat de signants del manifest de l'Associació / Autorizo que se publique mi nombre, apellidos y municipio al listado de firmantes del manifiesto de la Asociación

(carrer i número) / (calle y número)

(opcional, només per a rebre informacions de l'entitat) / (opcional, sólo para recibir información de la entidad

Les seves dades de caràcter personal son incloses en un fitxer responsabilitat de l'Associació La Tercera Via: diàleg i acord. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a l'adreça info@laterceravia.cat. Li garantim que les seves dades seran tractades sempre amb la màxima i absoluta confidencialitat. Sus datos de carácter personal están incluidos en un fichero responsabilidad de la Asociación La Tercera Vía: diálogo y acuerdo. Conforme aquello dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a la dirección info@laterceravia.cat. Le garantizamos que sus datos serán tratados siempre con la máxima y absoluta confidencialidad.

Please wait...